polski

................................... ................................... (Pieczątka firmy) (Miejsowość i data) Oddział Celny w Białej Podlaskiej Oświadczenie Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego, oświadczam, że towary eksportowane do Rosji zgodnie z fakturą 190202372 ,Środek transportu AP0538-7/A8491B-7 nie podlegają poniższym ograniczeniom: (Y901) Produkt nieobjęty wykazem produktów podwójnego zastosowania,(Y920)towary inne niż wymienione w przypisie do środka ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/1922z dnia 10 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania .............................................. (Imię i nazwisko oświadczającego)

rosyjski

................................... ............... .................... (печать компании) (место и дата)                                                         Таможенный департамент в                                                 Бяла Подляска заявление Осознавая уголовную ответственность за подачу ложных показаний по ст 233 УК РФ заявляю, что на товары, вывозимые в Россию в соответствии со счетом 190202372, на транспортные средства AP0538-7 / A8491B-7 не распространяются следующие ограничения: (Y901) Продукт, не включенный в список двойного назначения, (Y920) товары, кроме упомянутых в сноске ДЕЛЕГАТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  КОМИССИЯ (ЕС) 2018/1922 от 10 октября 2018 года о внесении поправок в Регламент Совета  (ЕС) № 428/2009 о создании системы контроля экспорта и передачи Сообщества,   брокерские услуги и транзит товаров двойного назначения                 .............................................. (имя и фамилия декларант)

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.